Dec 14, 2019   0:25 a.m. Branislava, Bronislava
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Report of air quality in selected region in case of selected indicators
Written by (author): Ing. Igor Kravárik
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie kvality ovzdušia vo vybranom regióne z hľadiska vybraných ukazovateľov
Summary:Diplomová práca sa v teoretickej časti sa zaoberá všeobecnou charakteristikou ovzdušia, ďalej popisuje základné informácie ohľadom znečisťujúcich látok, dopady chronických a akútnych účinkov znečisťujúcich látok v ovzduší na zdravie človeka, spôsoby vzniku znečisťujúcich látok a dopadoch na životné prostredie. V ďalšej časti sa diplomová práca zameriava na techniky merania vybraných ukazovateľov znečisťujúcich ovzdušie. Praktická časť diplomovej práce je zameraná na zhodnotenie kvality ovzdušia v Bratislave na základe poskytnutých údajov znečisťujúcich látok z monitorovacích staníc.
Key words:znečisťujúce látky v ovzduší, ovzdušie, účinky znečisťujúcich látok na ľudský organizmus, techniky merania znečisťujúcich látok v ovzduší, právne predpisy SR a EÚ týkajúce sa znečisťovania ovzdušia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited