Dec 13, 2019   5:33 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal of creation proces and evaluation of investment intentions in the company
Written by (author): Ing. Simona Hrachová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Peter Szabó, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslava Szabó
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podmienkach podniku PAPO, s. r. o.
Summary:Témou diplomovej práce je návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podniku. Cieľom záverečnej práce bolo na základe finančnej analýzy vykonať postup tvorby investičného zámeru v podniku PAPO, s. r. o.. Práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole mojej práce som charakterizovala základné pojmy. Prvú kapitolu som rozdelila do troch častí. V prvej časti som definovala investičný proces v podniku. V druhej časti s názvom investičný projekt som definovala pojmy, ako sú projektový zámer, plán podniku, plán investičných projektov a v tretej časti som bližšie špecifikovala pojem investičný zámer. V druhej kapitole mojej práce som venovala analýze súčasného stavu investícií a tvorby investičných zámerov v podniku PAPO, s. r. o.. Definovala som zákazníkov firmy a taktiež jej konkurentov. Následne som vykonala finančnú analýzu. Tretia kapitola s názvom Návrh postupu tvorby a hodnotenia investičných zámerov v podmienkach podniku PAPO, s. r. o. obsahuje 3 navrhované riešenia. Štvrtá kapitola obsahuje zhodnotenie návrhov.
Key words:investičný zámer, investovanie, investície

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited