Jun 1, 2020   10:59 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Tank for particular substance
Written by (author):
Ing. Patrik Rybecký
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zásobník partikulárnych látok
Summary:Cieľom predloženej práce je návrh zásobníka umožňujúceho krátkodobé skladovanie vápenca o objeme 50 m3, uskutočnenie konštrukčných výpočtov potrebných pre návrh zásobníka s neklenbujúcim výpustným otvorom a zostrojiť zostavný výkres navrhnutého zásobníka. V úvode práce sú opísané základné pojmy z oblasti skladovania partikulárnych látok, opis a rozdelenie zásobníkov. V podkapitolách sa práca zaoberá pôsobením tlakov na steny zásobníka, tvorbe klenby a tiež typom uzáverov zásobníkov. Tretia kapitola opisuje návrh výpustného otvoru a nasledujúca štvrtá kapitola sa zaoberá voľbou optimálnych rozmerov zásobníka na dosiahnutie hmotového toku. Posledná kapitola sa venuje samotnému návrhu rozmerov zásobníkov, jeho pevnostnému výpočtu a kontrole na vzperovú pevnosť. K práci je priložený zostavný výkres navrhnutého zásobníka.
Key words:
skladovanie, výpustný otvor, zásobník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited