Dec 9, 2019   11:18 p.m. Izabela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Emissions measurement evaluation in the heating plant Biomasa VSS Košice
Written by (author): Ing. Rastislav Bezák
Department: Institute of automation, measurement and applied informatics (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Eva Kureková, CSc.
Opponent:doc. Ing. Martin Halaj, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vyhodnotenie meraní emisií v teplárni Biomasa VSS Košice
Summary:Diplomová práca je rozdelená na šesť hlavných kapitol. Obsahuje 20 obrázkov, 3 grafy, 17 tabuliek a 5 príloh. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickým aspektom kotlov na výrobu elektrickej energie. Následná druhá časť špecifikuje jednotlivé časti zariadenia kotla s popisom ich funkcie a pozičného umiestnenia z pohľadu kotla. V ďalšej časti sú špecifikované záručné hodnoty kotla Biomasa VSS Košice, ktoré boli stanovené pred samotným zahájením projektovania, výpočtu a realizácie výstavby kotla. Vo štvrtej kapitole je popísaný postup uvádzania kotla do prevádzky s príslušnými požadovanými skúškami potrebnými pre správne spustenie a prevádzku. Piata kapitola pojednáva o konzervácii kotla suchým vzduchom, popisuje tento spôsob a špecifikuje použité zariadenia a materiál pre samotnú konzerváciu. V záverečnej kapitole je popísané meranie emisií na výstupe z kotla a jednotlivé údaje z merania sú spracované a delené podľa druhu meranej veličiny. Výsledkom je vyhodnotenie merania emisií v teplárni Biomasa VSS Košice, pričom namerané výsledky sú zobrazené do príslušných tabuliek nameraných hodnôt a jednotlivých grafov.
Key words:kotol, biomasa, emisné limity, čerpadlo, vykurovanie, ekonomická efektívnosť, technické riešenie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited