Dec 13, 2019   12:13 p.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Study of the relationships cutting surface quality by power Laser versus choosen parameters
Written by (author): Ing. Peter Šupola
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: doc. Ing. Vojtech Geleta, CSc.
Opponent:Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Štúdium závislostí kvality reznej plochy výkonovým laserom od vybraných činiteľov
Summary:Výkonové využitie lasera v súčasnej dobe je veľmi mnohoznačné. V posledných rokoch pribudol do portfólia týchto druhov laserov vláknový laser, ktorý si razí svoju cestu s veľkou intenzitou. Nastolená požiadavka poznať schopnosti a vlastnosti vláknového lasera v porovnaní s dlhodobo existujúcimi druhmi je veľmi žiaduce. Diplomová práca prináša príspevok práve tohto druhu. Jej výsledky sa opierajú o desiatky experimentov rezania co2 a vláknovým laserom. Sú spracované do binárnych grafických závislostí a štatisticky vyhodnotené. V závere práce sa nachádza súhrnná tabuľka kvalitatívneho vyhodnotenia experimentov, pričom závisle premennou je drsnosť reznej plochy vyjadrená strednou aritmetickou odchýlkou (MAD) a nezávisle premenné boli rezná výška, rýchlosť rezania, poloha ohniska a tlak sprievodného plynu. Parametrami sú obrábaný materiál (uhlíková oceľ, nerezová oceľ a hliníková zliatina) a dva druhy laserov.
Key words:LASER, CO2 laser, vláknový laser, výkonový laser, rezanie laserom, pohltivosť, reflexivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited