Feb 19, 2020   10:39 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Design of heat supply for housing estate
Written by (author): Ing. Igor Oršulík
Department: Ústav energetických strojov a zariadení (FME)
Thesis supervisor: Ing. Ľubor Kučák, CSc.
Opponent:doc. Ing. Viktor Kabát, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zásobovania sídliska teplom
Summary:Hlavnou úlohou mojej práce bolo určiť potreby tepla na vykurovanie a na ohrev teplej vody, podľa ktorých sa zostrojil diagram trvania potreby tepla a následne navrhol zdroj tepla, ktorý pokryje tieto potreby. Pri návrhu zdroja sa uvažovalo s dvoma variantmi, a to s návrhom monovýroby tepla vo výhrevni (kotolni) a s návrhom kogenerácie tepla a elektriny v teplárni. V ďalšej časti práce je navrhnutá tepelná sieť, konkrétne rozloženie potrubných rozvodov, určenie množstiev tepla, ktoré v nich prúdi, a samotný návrh dimenzií potrubných rozvodov. V poslednej časti práce je výpočet hydraulických parametrov sústavy centralizovaného zásobovania teplom. Jedná sa hlavne o tlakové straty, ktoré vzniknú v potrubí a čerpaciu prácu, ktorú treba dodať do systému. Priebeh tlakových strát je znázornený aj v tlakových diagramoch pre každú vetvu.
Key words:sídlisko, potreba tepla, centralizované zásobovanie teplom, tepelné siete, zdroj tepla, tlakové straty v potrubí

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited