24. 1. 2020  9:21 Timotej
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Diplomová práce
Název práce:Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
Autor: Ing. Ivan Guliš
Pracoviště: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedoucí práce: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Oponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá teóriou a praktickou aplikáciou marketingu, marketingového plánovania a stratégie v spoločnosti Shipbuilding and Machinery a.s. Teoretická časť sa venuje historickému vývoju marketingu, jeho smerovaním, až po súčasné postupy marketingu, ako vedy, ktorá pri správnom pochopení teoretických znalostí pomáha organizáciám efektívne operovať na trhu a propagovať sa medzi zákazníkmi. Práca ďalej rieši analýzu a výskum spoločnosti, komentuje jednotlivé výsledky, ktoré sú prínosné pre ďalšiu časť práce. V praktickej časti diplomovej práce je odprezentovaný výsledok výskumu, zostavená SWOT analýza a vypracovaný samotný marketingový plán, ktorý predpokladá naplnenie cieľov spoločnosti Shipbuilding and Machinery a.s. V závere práce je zhrnutie a prezentácia výsledkov a odporúčanie pre ďalší vývoj.
Klíčová slova:expanzia, rast, marketing, plán, marketingová stratégia, tvorba, strojárstvo

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně