21. 1. 2020  6:27 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
Autor: Ing. Ivan Guliš
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Oponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Tvorba marketingového plánu v strojárskej firme
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá teóriou a praktickou aplikáciou marketingu, marketingového plánovania a stratégie v spoločnosti Shipbuilding and Machinery a.s. Teoretická časť sa venuje historickému vývoju marketingu, jeho smerovaním, až po súčasné postupy marketingu, ako vedy, ktorá pri správnom pochopení teoretických znalostí pomáha organizáciám efektívne operovať na trhu a propagovať sa medzi zákazníkmi. Práca ďalej rieši analýzu a výskum spoločnosti, komentuje jednotlivé výsledky, ktoré sú prínosné pre ďalšiu časť práce. V praktickej časti diplomovej práce je odprezentovaný výsledok výskumu, zostavená SWOT analýza a vypracovaný samotný marketingový plán, ktorý predpokladá naplnenie cieľov spoločnosti Shipbuilding and Machinery a.s. V závere práce je zhrnutie a prezentácia výsledkov a odporúčanie pre ďalší vývoj.
Kľúčové slová:expanzia, rast, marketing, plán, marketingová stratégia, tvorba, strojárstvo

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene