Dec 13, 2019   1:57 a.m. Lucia
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Proposed measures for improving product quality
Written by (author): Ing. Igor Ľuľa
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: Mgr. Ing. Zuzana Tekulová, PhD.
Opponent:PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie kvality výroby
Summary:Diplomová práca sa zaoberá návrhom opatrení na zlepšenie kvality výroby. Práca je rozdelená na tri časti, ktoré sú navzájom prepojené. Prvá časť je venovaná teoretickým východiskám, v ktorej je definovaná výroba, vybraná metóda 5S zlepšujúca kvalitu výroby a s ňou súvisiace pojmy. Teoretická časť je podkladom pre vypracovanie praktickej časti. Analýza súčasného stavu kvality výroby v podniku je druhou časťou mojej práce. V ktorej si charakterizujeme spoločnosť, analyzujeme plytvanie a súčasný stav na pracoviskách. V poslednej časti je vytvorenie návrhu pre implementáciu metódy 5S, ktorou chceme docieliť skvalitnenie výroby. Záver prace venovaný zhodnoteniu projektu.
Key words:5S metóda, plytvanie, kvalita výroby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited