21. 1. 2020  6:34 Vincent
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
Autor: Ing. Ľubomír Žákovič
Pracovisko: Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a manažmentu kvality (SjF)
Vedúci práce: prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Oponent:Ing. Ivan Morávek, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Analýza procesu riadenia nezhodného produktu v podmienkach výrobného podniku
Abstrakt:Diplomová práca sa zaoberá procesmi riadením nezhodného výrobku v spoločnosti TRW Automotive. Prvá kapitola práce je venovaná teoretickým poznatkom o modernom riadení kvality v organizáciách. Druhá kapitola je zameraná na kvalitu výrobku vo všeobecnej hladine a taktiež sú v nej rozdelené náklady spojené s kvalitou výrobku. V tretej kapitole vysvetlíme riadenie nezhodného výrobku od procesu odhaľovania, celé riadenie a zhrnieme si metódy používané na analýzy, riadenie a zlepšovania procesov, využívaných na problematiku nezhodných výrobkov v organizáciách. V štvrtej kapitole si priblížime konkrétne procesy spoločnosti TRW Automotive, v ktorých analyzujeme vznik nezhodných výrobkov v piatej kapitole. Vyberieme chyby, na ktoré navrhneme nápravné opatrenia. Náplňou šiestej kapitoly bude navrhnúť a analyzovať konkrétne návrhy nápravných opatrení. Záverom práce bude zhodnotenie prípadného zavedenia nápravných opatrení a zhrnieme si výhody prípadnej aplikácie daného návrhu.
Kľúčové slová:analýza, nápravné opatrenie, proces, nezhodný výrobok, kvalita výrobku

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene