Dec 11, 2019   2:25 p.m. Hilda
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Outline of self-assessment process in organization according to EFQM excellence model criteria
Written by (author): Ing. Vladimír Podmajerský
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: prof. Ing. Edita Hekelová, PhD.
Opponent:prof. Ing. Marcela Pokusová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh procesu sebahodnotenia v organizácii podľa kritérií modelu výnimočnosti EFQM
Summary:Cieľom diplomovej práce je vypracovať sebahodnotenie organizácie Centrum B pomocou kritérií modelu výnimočnosti EFQM. Výsledkom sebahodnotenia je zadefinovanie silných a slabých stránok a oblastí pre zlepšenie, podľa ktorých sa navrhne akčný plán zlepšovania. Úvodná časť práce popisuje teoretický základ od histórie TQM, cez základné koncepcie manažérstva kvality, rozoberie tri najznámejšie modely TQM, metódy sebahodnotenia a detailnejšie popisuje samotný model výnimočnosti EFQM. Druhá časť práce je venovaná opisu základných charakteristík spoločnosti Centrum B, rozobratiu konkurenčného prostredia spoločnosti a zhodnoteniu systému manažérstva kvality. Tretia fáza práce sa zaoberá sebahodnotením organizácie, zisteným výsledkom jednotlivých kritérií modelu a návrhom akčného plánu zlepšenia. V závere práce je postup prihlásenia sa spoločnosti Centrum B do súťaže o národnú cenu SR za kvalitu.
Key words:národná cena SR za kvalitu, EFQM model výnimočnosti, sebahodnotenie, Európska cena za kvalitu, RADAR

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited