Sep 28, 2020   2:30 p.m. Václav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:The possibilities of production improvement in the company MATADOR Automotive Vráble, a. s.
Written by (author): Ing. Lukáš Šabík
Department: Institute of manufacturing systems, environmental technology and quality management (FME)
Thesis supervisor: PaedDr. Ing. Ingrid Součková, PhD.
Opponent:
Ing. Andrej Červeňan, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Možnosti zlepšenia výroby v podniku MATADOR Automotive Vráble, a. s.
Summary:
Cieľom diplomovej práce je zlepšiť a optimalizovať výrobnú linku v spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s. na základe metód a nástrojov určených pre zlepšenie a optimalizáciu výroby. Prvá kapitola je venovaná teoretickým pojmom spojených s výrobou, tiež popisuje optimalizáciu, metódy pre optimálne rozmiestňovanie prvkov výroby, SWOT analýzu a vizualizačný nástroj spaghetti diagram. Charakteristika spoločnosti MATADOR Automotive Vráble, a.s. je uvedená v druhej kapitole. V tretej kapitole je predstavená výrobná linka, výrobný proces prebiehajúci na nej a jej výrobkové portfólio. Taktiež obsahuje analýzu problému výrobnej linky a návrh riešení pomocou SWOT analýzy. Posledná kapitola zahŕňa návrh usporiadania prvkov výrobnej linky prostredníctvom trojuholníkovej metódy. Z graficky zostrojených spaghetti diagramov pri pôvodnom stave a pri navrhnutých variantoch, sú získané operátormi vykonávané kroky a hodnoty ich prejdených vzdialeností. V záverečnej podkapitole sú obsiahnuté jednotlivé porovnania získaných výsledkov.
Key words:
spaghetti diagram, výroba, optimalizácia, trojuholníková metóda, SWOT analýza

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited