Jul 3, 2020   0:19 a.m. Miloslav
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Sports and wellness complex, Bratislava-Petržalka
Written by (author): Ing. arch. Mária Číčelová
Department:
Institute of Ecological and Experimental Architecture (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Tibor Varga, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Športovo-rekreačné centrum - Bratislava, Petržalka
Summary:
Témou mojej záverečnej diplomovej práce je návrh komplexu so športovo-rekreačným využitím, pozostávajúceho z hlavnej budovy, priľahlého letného kúpaliska a vonkajších športovísk, nachádzajúci sa v lokalite Bratislava - Petržalka. Práca má byť spracovaná na úrovni architektonickej štúdie. Dôraz je kladený na grafickú časť projektu, jej spracovanie a prezentovanie. V práci som sa zamerala na architektonické, urbanistické, funkčno-prevádzkové riešenie zadaného problému, pričom som sa snažila v maximálnej miere zohľadniť požiadavky kladené na daný druh stavieb. V samotnom návrhu som sa pokúsila preniesť návrh a abstraktnú ideu do projektu, ktorý by bolo možné zrealizovať. Využila som princípy kompozičného usporiadania a zásad pôsobenia priestoru na človeka. Dôraz bol kladený na dosiahnutie ekologických cieľov vo výstavbe a následnej prevádzke budovy. Vzhľadom na špecifické zameranie stavby bolo potrebné vyhľadať technické informácie súvisiace s prevádzkou a vybavením budovy, zamerala som sa najmä na športové plochy, welness a vonkajšie kúpaliská. Toto športovo-rekreačné centrum je mojím prvým návrhom v tejto kategórii stavieb. Navrhovaný objekt a priľahlý areál je veľmi rozsiahly a obsahuje veľké množstvo prevádzkových celkov - potrebná úroveň poznatkov na navrhovanie teda bola pre mňa veľkou výzvou. V priebehu práce som venovala veľa času koordinovaniu a úpravám dispozično-prevádzkových vzťahov, celkovému spolupôsobeniu s okolím a estetickému dojmu. Čo sa týka výsledkov a významu práce, mojím hodnotením je, že táto práca mi priniesla množstvo nových podnetov a inšpirácií, skúsenosť a snahu posunúť výsledky svojej práce ďalej a stále zlepšovať svoje schopnosti. Vo veľkej miere som využila poznatky, ktoré som získala počas štúdia, a pridala k nim súvislosti a ďalšie informácie, ktoré ma posunuli bližšie k poznaniu oblasti, ktorú som sa rozhodla študovať. S pomocou a pod odborným vedením konzultantov som sa pokúsila vytvoriť projekt, ktorý by obstál v praxi, a zohľadňuje maximum zadaných požiadaviek."
Key words:
šport, wellness, kúpalisko

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited