Feb 28, 2020   11:03 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:NITRA - Mlynárce - Lúky; urban design and architectural study
Written by (author): Ing. arch. Filip Prikler
Department: Institute of Urban Design and Planning (FA)
Thesis supervisor: prof. Ing. arch. Bohumil Kováč, PhD.
Opponent:Ing. arch. Tibor Zelenický
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:NITRA - Mlynárce - Lúky; urbanisticko-architektonická štúdia zóny
Summary:Predmetom diplomovej práce je urbanisticko -- architektonická štúdia budúcej rozvojovej osi mesta Nitra s vysokým potenciálom pre jej priamu nadväznosť na mestský park a historické jadro mesta ako aj styk s riekou a dostupnosť severného obchvatu mesta. Hlavným cieľom práce je vhodné zadefinovanie základných funkčno -- prevádzkových vzťahov navrhovanej zóny vychádzajúc zo širších súvislostí s okolitým územím. Záverečný návrh prináša pohľad na možné riešenie hmotovo -- priestorovej skladby ako aj funkčného členenia na úrovni urbanistickej štúdie v mierke 1:1000. Určuje umiestnenie významných architektonických dominánt, hlavných uzlových štruktúr pre zhromažďovacie účely a vymedzenie priestoru pre zeleň s pešou dostupnosťou všetkých obytných blokov. Práca môže poslúžiť pre mesto ako vízia alebo podklad pre územný plán mesta.
Key words:návrh, zeleň, mesto

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited