Feb 19, 2020   11:30 a.m. Vlasta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Office building – cast-in-situ reinforced concrete structure
Written by (author): Ing. Štefan Škriputa
Department: Department of Concrete Structures and Bridges (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD.
Opponent:Ing. Pavol Grešlík, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Administratívna budova - monolitická železobetónová konštrukcia
Summary:V absolventskej práci som vytvoril statickú analýzu zadanej 22 podlažnej vysokej administratívnej budovy. Absolventská práca pozostáva z textovej a grafickej časti. V textovej časti sa nachádza technická správa so statickým výpočtom, v rámci ktorého som riešil podrobný výpočet horizontálneho a vertikálneho zaťaženia (vietor a seizmicita) nosných prvkov objektu. Podrobný výpočet statiky obsahuje tiež posúdenie vystuženej betónovej bezprievlakovej dosky typického podlažia, ako aj vybraných vertikálnych nosných prvkov (stena a stĺp). V rámci prílohy nájdeme podrobné statické výpočty a posúdenia nosných prvkov. V grafickej časti su priložené výkresy tvaru pre všetky podlažia, výkresy výstuže riešených nosných prvkov a poster.
Key words:administratívna budova, statický návrh, výkres, posudok

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited