Jan 24, 2020   3:24 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Monitoring of leachate from the landfill
Written by (author): Ing. Milan Kadlec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:Ing. Lenka Blinová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitoring priesakových kvapalín zo skládky odpadov
Summary:Diplomová práca je zameraná na monitoring priesakových kvapalín na skládke odpadov A.S.A. a vplyv skládky odpadov na podzemné vody v obci Zavar. Práca je celkovo rozdelené do niekoľkých častí: skládka odpadov, priesakové kvapaliny, monitoring, zhodnotenie výsledkov meraní. V teoretickej časti sa venujem základným definíciám súvisiacim so skládkovaním, typom skládok odpadov, členením druhov odpadov, zložením komunálneho odpadu, vznikom, prevádzkovaním a uzatvorením skládok odpadov a priesakovým kvapalinám. Praktická časť sa zaoberá monitoringom a pozostáva z odberu vzoriek, skúmania vzoriek a porovnania vybraných parametrov.
Key words:Skládka, Priesakové kvapaliny, Monitoring

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited