Aug 12, 2020   11:20 p.m. Darina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Implicit feedback-based estimation of student's knowledge
Written by (author): Ing. Veronika Štrbáková
Department:
Thesis supervisor:
prof. Ing. Mária Bieliková, PhD.
Opponent:
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Odhadovanie úrovne vedomosti študenta na základe implicitnej spätnej väzby
Summary:
V súčasnosti existuje mnoho adaptívnych vzdelávacích systémov, ktoré svoj obsah prispôsobujú používateľovi na základe monitorovania jeho aktivity. Nepresné informácie, získané vyhodnocovaním implicitnej spätnej väzby správania sa človeka, majú veľký vplyv na presnosť odporúčania. S pribúdajúcimi možnosťami monitorovania aktivity človeka na webe, ako sú signály z očnej kamery, senzory na tlak, teplotu a tep, získavame možnosť presnejšieho vyhodnocovania implicitnej spätnej väzby a s tým súvisiacej interpretácie rôznych signálov aktivity pri činnostiach nielen v spomínanej doméne vzdelávania. Náš výskum sa zameriava na monitorovanie študenta počas štúdia v adaptívnom vzdelávacom systéme s cieľom odhadnúť jeho úroveň vedomostí . Počas práce študenta so vzdelávacími objektami monitorujeme rozličné signály aktivity, pričom sa zameriavame na tie, ktoré nám pomáhajú určiť aktívny čas práce študenta so vzdelávacím objektom, ktorý tvorí základ pre odhad vedomostí študenta na úrovni konceptov definovaných pre príslušný vzdelávací objekt v doménovom modeli. Do odhadu úrovne vedomosti študenta spolu s pozorovanými akciami študenta vstupujú aj charakteristiky vzdelávacieho objektu, ako je napríklad jeho zložitosť na čítanie a porozumenie. Porovnávaním nadobudnutej vedomosti na základe výsledkov študenta z pre-testu a post-testu s časom aktívnej práce študenta so vzdelávacími objektami vieme odhadnúť závislosť nárastu študentovej vedomosti od času aktívnej práce. Na základe týchto zistení odhadujeme úroveň vedomosti o konceptoch priradených k vzdelávacím objektom. Riešenie sme overili na dátach z predmetu Funkcionálne a logické programovanie, pričom nami navrhnutý spôsob odhadu úrovne vedomosti študenta odhadoval vedomosť o 21 % lepšie, než existujúca metóda odhadu úrovne vedomosti na základe času zobrazenia vzdelávacieho objektu.
Key words:implicitná spätná väzba, modelovanie používateľa, vzdelávanie na webe

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited