Jan 21, 2020   0:06 a.m. Vincent
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Risk analysis for selected waste management technology
Written by (author): Ing. Jozef Ištvanec
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:Ing. Ivan Hrušovský, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza rizík pre vybranú technológiu nakladania s odpadmi
Summary:IŠTVANEC, Jozef: Analýza rizík pre vybranú technológiu nakladania s odpadmi [Diplomová práca] - Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality. - Školiteľ: Ing. Anna Michalíková, CSc. - Trnava: MTF STU, 2015. 83 s. V diplomovej práci je popísané energetické zhodnotenie odpadu, výroba tuhého alternatívneho paliva zo zmesového komunálneho odpadu a jeho využívanie v cementárenskom priemysle Slovenskej republiky. Charakterizované sú nebezpečné faktory v odpadovom hospodárstve a vybrané metódy analýzy rizika. V ďalšej časti sú zhrnuté informácie o Hale na výrobu TAP .A.S.A. Trnava - technológia splitting. Následne sú analyzované riziká na tomto pracovisku využitím Predbežnej analýzy zdrojov rizika (PHA) a Analýzy spôsobov a dôsledkov porúch (FMEA). Výsledkom je posúdenie úrovne bezpečnosti hodnoteného systému, identifikácia príčin vzniku nežiaducich udalostí v jednotlivých subsystémoch, hodnotenie rizika a navrhnutie opatrení na zníženie miery závažnosti rizika. Výsledným produktom práce je rozdelenie pôdorysu pracoviska na jednotlivé nebezpečné zóny.
Key words:Energetické zhodnotenie, Tuhé alternatívne palivo, Analýza rizík

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited