Jan 25, 2020   5:23 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Evaluation of the effectiveness of mechanical and biological stage in selected wastewater treatment
Written by (author): Ing. Denisa Dujsíková
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Zhodnotenie účinnosti mechanického a biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd
Summary:DUJSÍKOVÁ, Denisa: Zhodnotenie účinnosti mechanického a biologického stupňa vybranej čistiarne odpadových vôd [diplomová práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav bezpečnostného a environmentálneho inžinierstva. Školiteľ: Ing. Anna Michalíková CSc. -- Trnava: MTF STU, 2015. 85s. Diplomová práca sa zaoberá problematikou čistenia odpadových vôd, zhodnotením procesu čistenia a vyhodnotenie mechanického a biologického stupňa ČOV Petržalka pred jej plánovanou rekonštrukciou (rok 2013). ČOV Petržalka pracuje ako mechanicko -- biologická čistiareň s kalovým a plynovým hospodárstvom. Teoretická časť je zameraná na klasifikáciu odpadových vôd, možnosti ich čistenia, podrobný prehľad jednotlivých technologických stupňoch ČOV. V ďalšej časti práce je uvedená charakteristika spoločnosti BVS,a.s., opis ČOV Petržalka (technologickej linky), spôsob odberu vzoriek odpadových vôd a vyhodnocovania účinnosti ČOV. V poslednej časti je vyhodnotená účinnosť čistiaceho procesu na ČOV Petržalka.
Key words:odpadová voda, čistiareň odpadových vôd, ukazovateľ znečistenia, čistenie odpadových vôd, účinnosť čistenia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited