Feb 21, 2020   5:09 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Effect of selected pharmaceuticals on mesophilic and thermophilic anaerobic fermentation
Written by (author): Ing. Milota Fáberová, PhD.
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Ján Ilavský, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ján Gaduš, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Vplyv vybraných liečiv na priebeh mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie
Summary:Liečivá, predstavujúce produkty farmaceutického priemyslu sa počas posledných rokov stali predmetom záujmu odbornej verejnosti aj v oblasti životného prostredia, do ktorého sa dostávajú predovšetkým zvýšenou konzumáciou a rastom ľudskej populácie. Tieto látky sa dostávajú do odpadových vôd, následne prechádzajú čistiarňami odpadových vôd (ČOV), kde môže dôjsť k ich naadsorbovaniu na primárny a prebytočný aktivovaný kal a tým pádom k vstupu do procesu anaeróbnej fermentácie. Predložená dizertačná práca sa zaoberá štúdiom vplyvu vybraných liečiv na proces mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie a ich účinnosťou odstránenia. V teoretickej časti opisujeme zdroje prieniku ako aj osud liečiv na čistiarni odpadových vôd. Následne je pozornosť venovaná procesu anaeróbnej fermentácie, opisu jeho mechanizmu, prevádzkových podmienok v spojení s výskytom a vplyvom liečiv na proces. Našim cieľom bolo zhodnotiť, ako vplýva zmena teploty, koncentrácie liečiv a adaptácia kalu na produkciu bioplynu. Príprava kalu, ktorý by neobsahoval skúmané liečivá (neadaptovaný) sa realizovala v semikontinuálnych laboratórnych reaktoroch. Následne bol tento kal spolu s kalom z reálnej ČOV (adaptovaný) použitý na modelovanie kinetických testov produkcie bioplynu v laboratórnych podmienkach v podmienkach mezofilnej a termofilnej anaeróbnej fermentácie. Sledovali sa zmeny množstva a zloženia bioplynu, kalovej vody, charakteristík kalu a pod. Z priebehu kumulatívnych produkcií bioplynu ako aj zadefinovaním miery inhibície bol vyhodnotený vplyv liečiv na proces. Na záver bola v kvapalnej zložke stanovená účinnosť odstránenia liečiv v procese anaeróbnej fermentácie.
Key words:odpadové vody, anaeróbna fermentácia, farmaceutika, produkcia bioplynu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited