Jan 25, 2020   5:25 p.m. Gejza
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Senior art centre
Written by (author): Ing. arch. Lucia Miklušková
Department: Institute of Architectural Constructions and Civil Engineering Structures (FA)
Thesis supervisor: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Opponent:doc. Ing. arch. Ľubica Ilkovičová, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Senior Art centrum
Summary:Zadaním bakalárskej práce bolo navrhnúť umelecké centrum pre seniorov na Jantárovej ceste v Bratislave, mestská časť Petržalka. V našich podmienkach je takýto typologický druh stavby zriedkavý, preto som venovala zvýšenú pozornosť výskumu potrieb staršej generácie. Na základe výskumu témy a analýz daného pozemku som definovala zásady, o ktoré sa opierala tvorba architektúry. Zadaný pozemok sa nachádza medzi obytnou a rekreačnou zónou s dobrou občianskou vybavenosťou v okolí. Výhodou je aj strategická dopravná poloha vzhľadom na plánovanú električkovú trať, novú výstavbu južne od Petržalky a väzba na Chorvátske rameno a prírodné prostredie. Na pozemok som situovala dve budovy, umelecké centrum a domov seniorov, ktoré vychádzajú z existujúcej urbanistickej hexagonálnej štruktúry a zveľaďujú kompozíciu uličného priestoru. Hmoty sú navrhnuté tak, aby vytvárali poloverejné priestory chránené od hluku z ulice, orientované k zeleni a Chorvátskemu ramenu, pričom verejný priestor medzi nimi tvorí atraktívny prechod k ramenu a navrhovanému premosteniu. Objekt je zameraný na výtvarné umenie, obsahuje priestory na vzdelávanie sa o umení, na tvorbu a vystavovanie umenia, taktiež na športové umenie. Návrh sa snaží maximálne rešpektovať potreby starších ľudí a ich začlenenie do spoločnosti, čomu zodpovedajú pridané verejné funkcie v podobe kaviarne s možnosťou stravovania, či prenajímateľné priestory tvoriace akustický filter od ulice a živý parter. Dispozícia je prehľadná a zaujímavá, s dostatočne dimenzovanými komunikáciami pre pohyb osôb s rôznymi kompenzačnými pomôckami. Nechýba ani množstvo oddychových priestorov. Výrazným architektonickým prvkom sú terasy, átria a vstupy vsunuté do základnej hmoty, ktoré zabezpečujú maximálny kontakt interiéru s exteriérom a rozširujú jednotlivé funkcie do exteriéru. Rôznorodá funkčná náplň a architektonicky atraktívne prostredie majú zabezpečiť funkčnú a ekonomickú udržateľnosť budovy, ktorá bude pridanou hodnotou pre celú lokalitu. Zásady a ciele vyplývajúce z počiatočných analýz boli splnené a zosúladené s architektonickým tvarovaním objektu, založenom na urbanistickom komponovaní hmôt s rešpektom k prírodným prvkom.
Key words:senior, umenie, voľnočasové centrum

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited