17. 2. 2020  22:04 Miloslava
Akademický informační systém

Závěrečné práce


Základní informace

Základní informace o závěrečné práci

Typ práce: Bakalářská práce
Název práce:Art škôlka
Autor: Ing. arch. Barbora Mrvišová
Pracoviště: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedoucí práce: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Stav závěrečné práce:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena


Doplňující informace

Následují doplňující informace závěrečné práce. Kliknutím na odkaz s názvem jazyka zvolíte, v jakém jazyce mají být informace zobrazeny.

Jazyk zpracování závěrečné práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Název práce:Art škôlka
Abstrakt:Súhrn Cieľom bakalárskej práce bol komplexný návrh materskej školy so zameraním na umenie v mestskej časti Bratislava Petržalka. Súčasťou zadania bolo aj vyriešiť problémy zadanej lokality a vytvoriť priestor komplexne funkčný a prospešný pre skvalitnenie úrovne života celého územia a jeho obyvateľov a návštevníkov. Riešené územie má množstvo potenciálov ale aj problémov. Nachádza sa v oblasti, ktorá má priaznivý vývoj a potenciál sa rozvíjať do budúcnosti. Pozemok je v súčasnosti v zanedbanom stave a nie je vôbec využívaný, zameraný pre konkrétny účel. Prechádzajú ním len pešie trasy a nenachádzajú sa na ňom žiadne terénne úpravy. Pozemok je pokrytý trávnatou plochou a z východnej strany je obrastený vysokou zeleňou, ktorá siaha až k Chorvátskemu ramenu. Súčasťou bakalárskej práce je aj návrh vyriešenia územia z urbanistického hľadiska. V území sú využívané najme pešie trasy a preto som sa ich rozhodla ich zachovať a podporiť ich vytvorením parkových úprav. Analýzou rozvoja mestskej časti som došla k záveru, že v tesnom okolí pozemku nie sú vybudované objekty pre kultúrne vyžitie obyvateľstva a návštevníkov. Preto som sa v mojej práci rozhodla navrhnúť variabilnú sálu, ktorá je ako samostatný objekt a môže slúžiť aj pre verejnosť, ale uvažovala som aj o riešení v území kde som vytvorila malé sedenie „ amfiteáter “ vyústený do územia k Chorvátskemu ramenu kde vznikajú zaujímavé priehľady a je dostupný hlavne z peších trás. V území je naplánovaná dostavba električkovej trate, ktorá zvyšuje potenciál územia z hľadiska návštevnosti a frekventovanosti územia, avšak aj zvyšuje hlučnosť a preto časť detí je potrebné odhlučniť a zasunúť ju ďalej do územia. V mojej práci sa ďalej venujem samotnému návrhu materskej škôlky. Podrobne sa zaoberá jeho architektonickým, stavebno-technickým a konštrukčným riešením. V postupných krokoch som prešla časťou od projektu pre územné konanie až po detailné výkresy pre stavebné konanie, spolu s podrobným riešením vybraných konštrukčných detailov. Okolie objektu je navrhované pre relax a rozvoj kultúrneho života lokality a samotný objekt kulminuje návštevnosť medzi stavebnými objektmi kde je vytvorené príjemné sedenie na terasách. Samotný objekt je navrhovaný tak aby čo najviac skvalitnil mestské prostredie a vytvoril prínos nielen svojou architektúrou, ale aj svojou funkciou pre všetkých obyvateľov a návštevníkov územia.
Klíčová slova:Deti, Aktivita, Umenie

Zobrazení a stahování souborů

Pokud chcete zobrazit zadání závěrečné práce, klikněte na ikonu Zobrazit zadání. Ikony Závěrečná práce, Přílohy práce, Posudek vedoucího a Posudek oponenta představují soubory týkající se závěrečné práce, které je možné stáhnout. Budou zobrazeny pouze v případě, že je soubor vložen a zároveň je veřejný.

Zobrazit zadání

Části práce s odloženým zveřejněním:

Závěrečná práce (přílohy závěrečné práce) neomezeně
Posudky závěrečné práce neomezeně