19. 2. 2020  16:43 Vlasta
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Bakalárska práca
Názov práce:Art škôlka
Autor: Ing. arch. Barbora Mrvišová
Pracovisko: Ústav konštrukcií v architektúre a inžinierskych stavieb (FA)
Vedúci práce: Ing. arch. Jozef Baláž, PhD.
Oponent:Ing. arch. Eva Vojteková, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Art škôlka
Abstrakt:Súhrn Cieľom bakalárskej práce bol komplexný návrh materskej školy so zameraním na umenie v mestskej časti Bratislava Petržalka. Súčasťou zadania bolo aj vyriešiť problémy zadanej lokality a vytvoriť priestor komplexne funkčný a prospešný pre skvalitnenie úrovne života celého územia a jeho obyvateľov a návštevníkov. Riešené územie má množstvo potenciálov ale aj problémov. Nachádza sa v oblasti, ktorá má priaznivý vývoj a potenciál sa rozvíjať do budúcnosti. Pozemok je v súčasnosti v zanedbanom stave a nie je vôbec využívaný, zameraný pre konkrétny účel. Prechádzajú ním len pešie trasy a nenachádzajú sa na ňom žiadne terénne úpravy. Pozemok je pokrytý trávnatou plochou a z východnej strany je obrastený vysokou zeleňou, ktorá siaha až k Chorvátskemu ramenu. Súčasťou bakalárskej práce je aj návrh vyriešenia územia z urbanistického hľadiska. V území sú využívané najme pešie trasy a preto som sa ich rozhodla ich zachovať a podporiť ich vytvorením parkových úprav. Analýzou rozvoja mestskej časti som došla k záveru, že v tesnom okolí pozemku nie sú vybudované objekty pre kultúrne vyžitie obyvateľstva a návštevníkov. Preto som sa v mojej práci rozhodla navrhnúť variabilnú sálu, ktorá je ako samostatný objekt a môže slúžiť aj pre verejnosť, ale uvažovala som aj o riešení v území kde som vytvorila malé sedenie „ amfiteáter “ vyústený do územia k Chorvátskemu ramenu kde vznikajú zaujímavé priehľady a je dostupný hlavne z peších trás. V území je naplánovaná dostavba električkovej trate, ktorá zvyšuje potenciál územia z hľadiska návštevnosti a frekventovanosti územia, avšak aj zvyšuje hlučnosť a preto časť detí je potrebné odhlučniť a zasunúť ju ďalej do územia. V mojej práci sa ďalej venujem samotnému návrhu materskej škôlky. Podrobne sa zaoberá jeho architektonickým, stavebno-technickým a konštrukčným riešením. V postupných krokoch som prešla časťou od projektu pre územné konanie až po detailné výkresy pre stavebné konanie, spolu s podrobným riešením vybraných konštrukčných detailov. Okolie objektu je navrhované pre relax a rozvoj kultúrneho života lokality a samotný objekt kulminuje návštevnosť medzi stavebnými objektmi kde je vytvorené príjemné sedenie na terasách. Samotný objekt je navrhovaný tak aby čo najviac skvalitnil mestské prostredie a vytvoril prínos nielen svojou architektúrou, ale aj svojou funkciou pre všetkých obyvateľov a návštevníkov územia.
Kľúčové slová:Deti, Aktivita, Umenie

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene