Feb 28, 2020   7:13 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve the learning process os employees in company HOLCIM Slovakia, a. s.
Written by (author): Ing. Soňa Fábryová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Jana Samáková, PhD.
Opponent:Ing. Kristína Koltnerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Holcim Slovensko, a.s.
Summary:FÁBRYOVÁ, Soňa: Návrh opatrení na zlepšenie procesu vzdelávania zamestnancov v podniku Holcim Slovensko, a.s. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva, manažmentu a kvality. Školiteľ: Ing. Jana Samáková, PhD. -- Trnava: MTF 2014, 67 s. Cieľom bakalárskej práce bude navrhnúť opatrenia na zlepšovania vzdelávacieho procesu v podniku Holcim Slovensko, a. s. Vzdelávanie je dôležitou časťou riadenia podniku. Bakalárska práca sa skladá zo štyroch kapitol. Prvú kapitolu tvorí teoretická časť, ktorá sa zameriava na teoretické poznatky o cykle vzdelávania a jeho priebehu. Tvorí ho identifikácia potrieb vzdelávania, oblasti vzdelávania a rozvíjanie vedomostí potrebné pre výkon pracovnej činnosti. Druhú kapitolu tvorí analýza súčasného stavu vzdelávania v podniku Holcim Slovensko, a. s. Obsahuje aj prieskum, ktorý sa realizoval pomocou dotazníka. Tretia kapitola obsahuje navrhnuté opatrenia k zlepšeniu vzdelávacieho procesu v podniku. Posledná štvrtá kapitola obsahuje zhrnutie a výhody navrhovaných opatrení.
Key words:vzdelávanie zamestnancov, identifikácia potrieb zamestnancov, rozvoj znalostí a zručností, dotazník, riadenie ľudských zdrojov, spätná väzba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited