Jun 6, 2020   6:37 p.m. Norbert
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:
Heat curing of the molding sand with protein based binder
Written by (author):
Ing. Patrik Troják
Department: Institute of Production Technologies (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
Ing. Marek Hurajt, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vytvrdzovanie formovacej zmesi so spojivom na báze bielkovín teplom
Summary:
Patrik Troják: Vytvrdzovanie formovacej zmesi jadra so spojivom na báze bielkovín teplom [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave, Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Ústav výrobných technológií. -- Školiteľ Ing. Roland Šuba, PhD., - Trnava: MTF STU, 2014, 46s Táto práca sa skladá zo štyroch kapitol, ktoré sú zamerané na vytvrdzovanie formovacej zmesi jadra teplom, z nich je jedna časť experimentálna. Prvá kapitola teoretickej časti popisuje vlastnosti formovacích zmesí s rôznymi druhmi spojív. Ďalšia kapitola hovorí jadrách, metódach ich výroby a o jadrovníkoch. Posledná kapitola teoretickej časti sa venuje jadrovej zmesi so spojivom na báze bielkovín a bližšie rozoberá použitú želatínu pri výrobe vzoriek použitých pri pevnostných skúškach. Praktická časť je zameraná na pevnostné skúšky jadier na bielkovinovej báze vytvrdených teplom a ich vlastnosti.
Key words:formovacia zmes, jadrová zmes, spojivo, bielkovina, skúšky

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited