Dec 7, 2019   3:21 a.m. Ambróz
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures to improve the corporate culture in the company Continental Matador Rubber, s.r.o.
Written by (author): Bc. Martina Hrušová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martin Hrablik, PhD.
Opponent:Ing. Miroslav Babčan, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zlepšenie podnikovej kultúry v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o.
Summary:HRUŠOVÁ, Martina: Návrh opatrení pre zlepšenie podnikovej kultúry v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Martin Hrablik, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2015. 59s. Cieľom bakalárskej práce je navrhnúť opatrenia pre zlepšenie podnikovej kultúry v podniku Continental Matador Rubber, s.r.o. Práca je rozdelená na štyri hlavné kapitoly. Prvá kapitola je teoretická. Teoretická kapitola je venovaná podstate podnikovej kultúry, ktorá je podrobnejšie rozpísaná. Druhá kapitola je analýzou podnikovej kultúry v Continental Matador Rubber, s.r.o.. Táto kapitola obsahuje základné informácie o podniku. Podniková kultúra je zahrnutá v pravidlách the BASICS, ktoré sú záväzné pre všetkých zamestnancov podniku. V analytickej kapitole som sa venovala skúmaniu podnikovej kultúry prostredníctvom štandardizovaných rozhovorov. Podnik mi poskytol údaje na základe, ktorých som vyhodnotila niektoré oblasti z dotazníkového prieskumu podnikovej kultúry. V tretej kapitole sú zhrnuté návrhy pre zlepšenie podnikovej kultúry. V poslednej kapitole som sa zamerala na zhodnotenie návrhov pre zlepšenie podnikovej kultúry v danom podniku. Verím, že návrhy, ktoré som poskytla budú pre podnik prínosom.
Key words:podniková kultúra, podnik, zamestnanec, manažér, hodnoty, komunikácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited