Dec 5, 2019   8:20 p.m. Oto
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal measures to upgrade employee motivation system in the choosen company
Written by (author): Ing. Veronika Fidrichová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku
Summary:FIDRICHOVÁ, Veronika: Návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Školiteľ: Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD., - Trnava: MTF STU, 2014, 73 s. Hlavným cieľom bakalárskej práce je analýza súčasného stavu systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku a následne návrh opatrení pre zlepšenie systému motivácie zamestnancov vo vybranom podniku. Práca je rozdelená do štyroch častí. Prvá časť obsahuje teoretické špecifikácie, ako sú ľudské zdroje, motivácia, stimuly, a tiež sú tu spomenuté hlavné motivačné teórie. Nasledujúci text je stručným opisom spoločnosti UPIM a sumarizácia informácií získaných v prieskume. Tretia časť popisuje návrhy na zlepšenie motivačného systému v spoločnosti. Poslednou časťou bakalárskej práce je zhodnotenie navrhovaných opatrení pre spoločnosť UPIM.
Key words:motivácia, motív, stimul, potreba, zamestnanci, hodnotenie pracovníkov, odmeňovanie, osobný rozvoj, zamestnanecké benefity, teórie motivácie, motivačný program

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited