Apr 1, 2020   5:31 p.m. Hugo
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal for utilization of new trends of marketing communication in PCA Slovakia, s. r. o.
Written by (author): Ing. Viera Táčovská
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na využitie nových trendov marketingovej komunikácie v PCA Slovakia, s.r.o.
Summary:Marketingová komunikácia je spôsob nadviazania kontaktu medzi podnikom a potenciálnym zákazníkom a je zameraná na zvýšenie zisku z predaja výrobkov. Cieľom bakalárskej práce je určiť možnosti využitia nových trendov v marketingovej komunikácii v spoločnosti PCA Slovakia, s. r. o. a navrhnúť spôsoby ich využitia. Bakalárska práca je rozdelená do štyroch kapitol. V prvej kapitole sú spracované teoretické vedomosti z oblasti využitia nových trendov marketingovej komunikácie. Druhá časť obsahuje stručný popis podniku a analýzu jeho súčasného stavu. V tretej kapitole sme spracovali návrhy na zlepšenie využívania nových trendov marketingovej komunikácie. Vyhodnotenie navrhovaných riešení je spracované v poslednej časti.
Key words:produkt, marketing, marketingová komunikácia, zákazník

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited