Feb 28, 2020   11:07 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures for innovation marketing tools in AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, branch Slovakia
Written by (author): Ing. Juraj Ondrek
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Dagmar Babčanová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Henrieta Hrablik Chovanová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na inováciu nástrojov marketingového mixu v AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, organizačná zložka Slovensko
Summary:SÚHRN ONDREK, Juraj: Návrh opatrení na inováciu nástrojov marketingového mixu v AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, organizačná zložka Slovensko. [Bakalárska práca] -- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. -- Školiteľka: Ing. Dagmar Babčanová, PhD. -- Trnava: MTF STU, 2014. 57 s. Bakalárska práca sa zaoberá problematikou inovácie nástrojov marketingového mixu. Obsahuje štyri kapitoly. V prvej teoretickej časti sa venuje celkovej charakteristike marketingu a tiež jednotlivým nástrojov marketingového mixu. V ďalšej časti analyzuje a hodnotí využívanie nástrojov marketingového mixu v priemyselnom podniku AKAtech Kabelkonfektionierung GmbH, opisuje tento priemyselný podnik, jeho históriu vzniku, výrobný program, výrobné odvetvia i organizačnú štruktúru. Na základe získaných informácií v priemyselnom podniku, tretia kapitola obsahuje návrhy na inováciu nástrojov marketingového mixu v tomto podniku. V poslednej kapitole sú zhodnotené predložené návrhy opatrení na zlepšenie.
Key words:Marketing, Produkt, Cena, Distribúcia, Marketingová komunikácia, Reklama, Nástroje marketingového mixu

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited