Feb 28, 2020   1:42 a.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Influence of Chosen Pharmaceuticals on Mesophilic and Thermophilic Fermentation Processes
Written by (author): Ing. Lucia Ivanová, PhD.
Department: Department of Environmental Engineering (ICEE FCFT)
Thesis supervisor: prof. Ing. Igor Bodík, PhD.
Opponent:prof. Ing. Miroslav Hutňan, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Hodnotenie vplyvu vybraných liečiv na procesy mezofilnej a termofilnej fermentácie
Summary:Cieľom predkladanej diplomovej práce bolo hodnotiť vplyv vybraných liečiv (ibuprofén, diklofenak, tramadol, amoxicilín, ciprofloxacín, atenolol, karbamazepín, kofeín a kotinín) na procesy mezofilnej a termofilnej fermentácie pomocou metanogénnych testov. Teoretická časť práce sa zaoberá výskytom liečiv vo vodnom ekosystéme, v odpadových vodách a ich odstraňovaním na čistiarni odpadových vôd. Samostatná kapitola je venovaná procesom anaeróbnej fermentácie, odstraňovaniu liečiv zo systému pomocou týchto procesov a ich vplyvu na fermentáciu. Úvod praktickej časti je venovaný prevádzkovaniu dvoch semikontinuálnych anaeróbnych reaktorov, ktoré slúžili ako zásobáreň neadaptovaného kalu pre metanogénne testy. Tieto reaktory boli v prevádzke od septembra 2014, pracovali s objemovým zaťažením 0,39 kg CHSK/m3d a so zdržnou dobou 50 dní. Od novembra 2014 boli realizované metanogénne testy pre vybrané liečivá o koncentrácii 0,01 mg/l a 0,5 mg/l. Výsledky ukázali, že prídavok liečiva ovplyvňuje proces anaeróbnej fermentácie. Analgetiká (ibuprofén, diklofenak a tramadol) môžu proces stimulovať v mezofilných aj v termofilných podmienkach. Naopak antibiotiká (amoxicilín, ciprofloxacín), beta-blokátory (atenolol) a látky pôsobiace na centrálny nervový systém (karbamazepín, kofeín a kotinín) môžu procesy mezofilnej a termofilnej fermentácie inhibovať.
Key words:liečivá, mezofilná anaeróbna fermentácia, termofilná anaeróbna fermentácia

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited