Apr 7, 2020   1:54 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Utilization of Calculation as a tool of costs controlling and profitability driver of a selected company
Written by (author): Ing. Klaudia Červená
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Pastýr, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh využitia kalkulácii ako nástroja controllingu nákladov pre zvýšenie hospodárnosti vybraného podniku
Summary:SÚHRN ČERVENÁ, Klaudia: Návrh využitia kalkulácií ako nástroja controllingu nákladov pre zvýšenie hospodárnosti vybraného podniku. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. - Školiteľ: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.- Trnava: MTF STU, 2016. 56 s. Moja bakalárska práca vysvetľuje dôležitosť controllingu nákladov v podnikovej oblasti. Prvá kapitola sa zaoberá teoretickými poznatkami. Úlohou controllingu, jeho súvisu s nákladmi a kalkuláciami podniku. Ďalej prináša pohľad do histórie a súčasnosti controllingu. Druhá kapitola sa venuje profilu skúmaného podniku a spôsobom kalkulovania nákladov prostredníctvom ABC analýzy. Tretia kapitola prináša návrh využitia kalkulácií ako nástroja controllingu nákladov pre zvýšenie hospodárnosti podniku. Posledná, štvrtá kapitola, prináša zhodnotenie dopadu zavedenia navrhovaných zmien na ďalší vývoj skúmaného podniku. Kľúčové slová : controlling, kalkulácie, ABC kalkulácie, hospodárnosť
Key words:controlling , kalkulácie , ABC kalkulácie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited