Aug 15, 2020   4:23 a.m. Marcela
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Bachelor thesis
Thesis title:
Proposal for Sustainable Measures for Financial-Economic Analysis of the Company NMB-Minebea Slovakia s.r.o.
Written by (author):
Ing. Erik Bango
Department:
Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor:
Opponent:
prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh udržateľných opatrení na finančno-ekonomickú analýzu podniku NMB-Minebea Slovakia s.r.o.
Summary:
Cieľom bakalárskej práce je na základe poznatkov získaných štúdiom odbornej literatúry a údajov z účtovných závierok za roky 2011 – 2016 analyzovať a zhodnotiť finančnú situáciu spoločnosti NMB-Minebea Slovakia s.r.o. a navrhnúť opatrenia na zlepšenie systému finančno-ekonomickej analýzy podniku. Prvá kapitola bakalárskej práce sa venuje definícií, cieľom, funkciám, hlavným zdrojom či používateľom finančnej analýzy. Ďalej sa tiež venuje možnostiam zhodnotenia finančnej analýzy na základe horizontálnej a vertikálnej analýzy súvahy a výkazu ziskov a strát, ukazovateľom likvidity, aktivity, zadlženosti, rentability a trhovej hodnoty. Na začiatku druhej kapitoly nájdeme stručnú charakteristiku podniku a ďalej sa táto kapitola venuje samotnému vykonaniu horizontálnej a vertikálnej analýze súvahy, výkazu ziskov a strát ako aj analýze ukazovateľov likvidity, aktivity, zadlženosti a rentability za posledných 6 rokov. V tejto kapitole teda nájdeme komplexnú finančno-ekonomickú analýzu podniku. V tretej kapitole sa poskytujú návrhy udržateľných opatrení na zlepšenie finančnej situácie podniku do budúcnosti. V poslednej štvrtej kapitole sa nachádza zhodnotenie poskytnutých návrhov z ekonomického hľadiska podniku.
Key words:
Význam finančnej analýzy, Používatelia finančnej analýzy, Rentabilita, Aktivita, Likvidita, Zadlženosť

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited