Feb 27, 2020   5:09 a.m. Alexander
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Improvement of the Methodology of Cost Controlling Implementation in DYNAMIK HOLDING, a.s.
Written by (author): Ing. Andrea Blašková
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:Ing. Andrej Pastýr, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov v spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a. s.
Summary:BLAŠKOVÁ, Andrea: Návrh zlepšlenia metodiky implementácie controllingu nákladov v spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s. [Bakalárska práca], SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. Vedúci práce: prof. Ing. Dušan Baran, PhD. – Trnava: MTF STU. 2017. Počet strán: 38. Cieľom bakalárskej práce je objasnenie významu controllingu nákladov v podniku. V prvej kapitole vysvetľuje čo je to controlling, zaoberá sa jeho históriou a tiež súčasným stavom poznatkovej základne v oblasti controllingu. Implementáciu controllingu v spoločnosti DYNAMIK HOLDING, a.s. analyzuje v druhej kapitole, kde rozoberá súvahu a výkaz ziskov a strát. Tieto finančné výkazy spoločnosti sú skúmané v priebehu rokov 2012-2015. V tretej kapitole podáva návrhy pre vytvorenie plánovacej činnosti a zlepšenie spracovania dát a informácii dôležitých pre rozhodovanie manažérov. Zhodnotenie navrhovaného riešenia a náklady na ich obstaranie opisuje v poslednej kapitole.
Key words:controlling, náklady, controller

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited