Aug 12, 2020   11:11 p.m. Darina
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis:
Diploma thesis
Thesis title:
Evaluation of User Explicit Feedback Based on his Implicit Feedback Measurement
Written by (author):
Department:
Thesis supervisor:
Opponent:Ing. Róbert Móro, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:
Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Vyhodnotenie explicitnej spätnej väzby používateľa na základe jeho implicitnej spätnej väzby
Summary:
Táto práca sa zaoberá vyhodnocovaním implicitnej spätnej väzby používateľa získanej pri vypĺňaní online dotazníkov, a to za účelom detekcie jeho nečestného alebo zavádzajúceho správania. Takéto správanie môže viesť či už k skresleným alebo nesprávnym výsledkom dotazníka, čo môže mať v konečnom dôsledku veľmi nežiadúce účinky, napríklad v prípade neodhalenia trestného činu. V súčasnosti sa problém s nečestným spávaním pri vypĺňaní dotazníkov rieši väčšinou ich skomplikovaním a viacnásobným pýtaním sa tých istých otázok, čím sa má prejaviť nekonzistentnosť odpovedajúceho. Iným spôsobom je využitie prostriedkov ako polygraf, ktoré však nie je automatické ani spoľahlivé vo všetkých situáciách, V našej práci sme navrhli a vytvorili prediktívny model, ktorý preukazuje potenciál pre detekciu zavádzajúceho správania v prostredí online dotazníkov, čo by umožnilo ich zjednodušenie a získavanie lepších a presnejších výsledkov z nich. Nami navrhnuté metriky by rovnako mohli byť použité na detekciu zavádzania aj v iných kontextoch.
Key words:
sledovanie pohľadu, detekcia zavádzania, implicitná spätná väzba

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited