24. 2. 2020  13:19 Matej
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce: Diplomová práca
Názov práce:Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
Autor: Ing. Miroslav Krištof
Pracovisko: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Vedúci práce: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Oponent:Ing. Jozef Fiala, PhD.
Stav záverečnej práce:Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:slovenský jazyk

slovenský jazyk        anglický jazyk

Názov práce:Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu
Abstrakt:KRIŠTOF, Miroslav: Metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu [Diplomová práca] Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav integrovanej bezpečnosti. Školiteľ : Ing. Anna Michalíková, Csc. Trnava: MTF STU, 2016, 60 s, Cieľom tejto práce je posúdenie možností a spôsobov získavania druhotných surovín (hlavne vzácnych kovov) z elektrotechnického odpadu pri prijateľnom environmentálnom zaťažení. Téma diplomovej práce je metódy získavania vzácnych kovov z elektronického odpadu. Teoretická časť je rozdelená na dve kapitoly, v ktorých je všeobecne opísaná charakteristika elektrotechnického odpadu, jeho vlastnosti, obsah vzácnych kovov, legislatívna úprava a metódy spracovania. Na teoretickú časť nadväzuje experimentálna časť, ktorá tvorí tretiu kapitolu. V tejto kapitole sú popísané vstupné parametre vzorky, postupy a experimentálne výsledky elektrolytickej rafinácie a lúhovania vyseparovaných pozlátených kolíkov. Zistili sme, že elektrolytickou rafináciou a lúhovaním v HNO3, je možné získať meď a zlato ako predajné produkty z elektrotechnického odpadu .
Kľúčové slová:elektroodpad, vzácne kovy, fyzikálne - mechanické procesy, pyrometalurgia, hydrometalurgia, separácia

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Zobraziť zadanie

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene