Dec 15, 2019   6:41 p.m. Ivica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Environmental and safety labeling of products and production in the context of sustainable production
Written by (author): Ing. Monika Mikulová, PhD.
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: doc. RNDr. Miroslav Rusko, PhD.
Opponent 1:prof. Ing. Anton Osvald, PhD.
Opponent 2:prof. RNDr. Iveta Marková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bezpečnostné a environmentálne označovanie produktov a produkcie v kontexte udržateľnej produkcie
Summary:Koncept trvalo udržateľného rozvoja hovorí o spôsobe ekonomického rastu, ktorý pokrýva potreby spoločnosti za predpokladu zachovania zdrojov, možností budúceho a pokračujúceho rozvoja a zachovania ekosystému. Práca popisuje a vyzdvihuje formy produkcie ich smerovanie, spôsoby ich regulácie a dobrovoľné nástroje označovania produktov, produkcie a technológií v rámci environmentálnej a bezpečnostnej politiky v kontexte trvalo udržateľného rozvoja. V tejto súvislosti upriamuje pozornosť na potrebu zmeny globálneho správania, kontinuálneho výskumu, vývoja a transferu nových environmentálne vhodných technológií a produktov ako aj nástrojov ich posudzovania a označovania. Realizovaný prieskum povedomia širokej verejnosti a obstarávateľov v priemyselných podnikoch, o environmentálnych značkách, analýzou poukázal na zvýšenú potrebu vzdelávania spotrebiteľov. V tejto súvislosti, práca navrhuje jednoduché formy a nástroje vzdelávania a opätovným prieskumom správania širokej verejnosti po aplikácii navrhovaných vzdelávacích iniciatív, vyzdvihuje ich exponenciálne rastúci pozitívny účinok. Jednoduché formy vzdelávania spoločnosti, môžu výrazne prispieť k zlepšeniu nielen vedomostnej úrovne, ale aj k zvýšenému záujmu o environmentálne vhodné produkty a technológie a v neposlednom rade aj k upevňovaniu významu environmentálneho a bezpečnostného označovania a napĺňaniu princípov trvalo udržateľnej produkcie v súlade s cieľmi Agendy 2030 trvalo udržateľného rozvoja.
Key words:environment, , označovanie, trvalo udržateľný rozvoj, environmentálne technológie, vzdelávanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited