Feb 25, 2020   8:00 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Quality monitoring of selected concrete elements by application of non-destructive testinng methods
Written by (author): Ing. Vladimír Laco, PhD.
Department: Department of Building Technology (FCE)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Gašparík, PhD.
Opponent 1:doc. Ing. Juraj Žilinský, PhD.
Opponent 2:prof. Ing. Ivan Zapletal, DrSc.
Opponent 3:Ing. Milan Plevák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitorovanie kvality vybraných betónových prvkov aplikáciou nedeštruktívnych skúšobných metód
Summary:Cieľom mojej práce je experimentálne skúmanie závislosti pružno-pevnostných vlastností betónových prvkov od ukazovateľov vybraných nedeštruktívnych skúšobných metód – tvrdomerná metóda, ultrazvuková metóda, rezonančná metóda. Výsledkom práce je získanie cenných poznatkov o závislostiach pružno-pevnostných vlastností betónu od týchto ukazovateľov: hodnota odrazu pri tvrdomeroch, čas prechodu ultrazvukovej vlny a vlastné frekvencie skúšobných vzoriek pri rezonančnej metóde. Výsledky boli porovnané so skutočnou pevnosťou vzoriek získaných deštrukčnou skúškou v lise. Výsledky experimentálnych meraní sú graficky interpretované a v závere práce vyhodnotené s uvedením prínosov pre odbor Stavebníctvo, pedagogiku a prax.
Key words:nedeštruktívne skúšobníctvo, tvrdomer, ultrazvuk

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited