Apr 7, 2020   1:28 p.m. Zoltán
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Dissertation thesis
Thesis title:Proposal of methodology for calculation of efficiency indicators in implementation of purchasing processes
Written by (author): Ing. Vladimír Šurka, PhD.
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jana Šujanová, CSc.
Opponent 1:prof. Ing. Jozef Višňovský, PhD.
Opponent 2:Dr.h.c. Ing. Jaroslav Holeček, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh metodiky pre výpočet ukazovateľov efektívnosti pri zavádzaní nákupných procesov
Summary:Implementácia ERP v podnikoch je proces finančne a personálne náročný, ktorý nie vždy je dotiahnutý do úspešného konca. Očakávania na strane zákazníka sú často nedostatočne popísané a kvantifikované. S pohľadu investícií ide o jednu s najvýznamnejších v histórii každej firmy. Životný cyklus pri dobrom nasadení v podniku je bežne 10 až 15 rokov. Cieľom dizertačného projekt je vytvorenie teoretického a analytického základu k riešenej téme výpočet ukazovateľov efektívnosti zavedenia nákupných procesov. Táto téma bude hlavným predmetom výskumu dizertačnej práce. Objekt výskumu sú údaje o výpočte návratnosti a nákladoch na zavedenie a prevádzku ERP najvýznamnejších svetových dodávateľov. Význam dizertačného projektu je najmä v spracovaní teoretických východísk riešenej problematiky na základe štúdia dostupných materiálov, definovanie hlavného cieľa a na neho nadväzujúcich čiastkových cieľov dizertačnej práce, stanovenie výskumných otázok dizertačnej práce a voľba metodiky a metód, ktoré budú v rámci riešenia použité. Ďalej to je definovanie predpokladaných prínosov, ktoré vyriešenie dizertačnej práce prinesie.
Key words:ERP, návratnosť, efektivita

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited