Apr 10, 2020   2:40 p.m. Igor
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:The proposal of measures for improving team working in project management in the company VÚJE, a.s., TRNAVA
Written by (author): Ing. Alžbeta Kontínová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Opponent:Ing. Vanessa Prajová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení pre zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov v spoločnosti VUJE, a.s., Trnava
Summary:Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení pre zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov v spoločnosti VUJE, a.s., Trnava. Na dosiahnutie uvedeného cieľa sa vychádza z poznatkov teórie projektového manažmentu, projektu, budovania projektového tímu, spôsobilosti projektového tímu, tímu ako takému, či tímovej spolupráce. V analýze súčasného stavu sa rieši súčasný stav podniku, jeho história, organizačná štruktúra, poslanie, ciele, služby. V analýze je konkrétne zameranie sa na oddelenie prípravy a realizácie PS20,21, kde bola realizovaná bakalárska práca. Z analýzy, kde boli pomocou prieskumu vo forme dotazníka zistené informácie ohľadom tímovej spolupráce pri riadení projektov, boli navrhnuté riešenia. Navrhované riešenia boli tri. Priebežné odmeny, školenie na riešenie konfliktov a kurz pre tímové riešenie problémov, ktoré prinesú spoločnosti efektívnejšie riešenia konfliktov, ich odstránenie a tím zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov. Prínosom priebežných odmien bude zvýšenie motivácie zamestnancov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou pre zlepšenie prístupu zamestnancov k vykonávaniu svojej práce. Prínosom školenia na riešenie konfliktov je odstránenie negatívnej atmosféry v rámci tímu, odstránenie konfliktov, ktoré môžu mať dopad na tímovú spoluprácu. Prínosom kurzu pre tímové riešenie problémov, je zlepšenie a z efektívnejšie tímovej spolupráce prostredníctvom odstránenia problémov na pracovisku a v tíme medzi členmi tímu. Neoddeliteľnou súčasťou bakalárskej práce sú prílohy.
Key words:spolupráca, tím, projektový manažment, projekt

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited