25. 5. 2020  10:44 Urban
Akademický informačný systém

Záverečné práce


Základné informácie

Základné informácie o záverečnej práci

Typ práce:
Bakalárska práca
Názov práce:
Návrh opatrení pre zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov v spoločnosti VUJE, a.s., Trnava
Autor:
Ing. Alžbeta Kontínová
Pracovisko: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu (MTF)
Vedúci práce: Ing. Martina Jakábová, PhD.
Oponent:
Stav záverečnej práce:
Záverečná práca bola úspešne obhájená


Doplňujúce informácie

Nasledujú doplňujúce informácie záverečnej práce. Kliknutím na odkaz s názvom jazyka vyberiete, v akom jazyku majú byť informácie zobrazené.

Jazyk spracovania záverečnej práce:
slovenský jazyk

Názov práce:
Návrh opatrení pre zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov v spoločnosti VUJE, a.s., Trnava
Abstrakt:Hlavným cieľom bakalárskej práce je návrh opatrení pre zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov v spoločnosti VUJE, a.s., Trnava. Na dosiahnutie uvedeného cieľa sa vychádza z poznatkov teórie projektového manažmentu, projektu, budovania projektového tímu, spôsobilosti projektového tímu, tímu ako takému, či tímovej spolupráce. V analýze súčasného stavu sa rieši súčasný stav podniku, jeho história, organizačná štruktúra, poslanie, ciele, služby. V analýze je konkrétne zameranie sa na oddelenie prípravy a realizácie PS20,21, kde bola realizovaná bakalárska práca. Z analýzy, kde boli pomocou prieskumu vo forme dotazníka zistené informácie ohľadom tímovej spolupráce pri riadení projektov, boli navrhnuté riešenia. Navrhované riešenia boli tri. Priebežné odmeny, školenie na riešenie konfliktov a kurz pre tímové riešenie problémov, ktoré prinesú spoločnosti efektívnejšie riešenia konfliktov, ich odstránenie a tím zlepšenie tímovej spolupráce pri riadení projektov. Prínosom priebežných odmien bude zvýšenie motivácie zamestnancov, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou pre zlepšenie prístupu zamestnancov k vykonávaniu svojej práce. Prínosom školenia na riešenie konfliktov je odstránenie negatívnej atmosféry v rámci tímu, odstránenie konfliktov, ktoré môžu mať dopad na tímovú spoluprácu. Prínosom kurzu pre tímové riešenie problémov, je zlepšenie a z efektívnejšie tímovej spolupráce prostredníctvom odstránenia problémov na pracovisku a v tíme medzi členmi tímu. Neoddeliteľnou súčasťou bakalárskej práce sú prílohy.
Kľúčové slová:
spolupráca, tím, projektový manažment, projekt

Zobrazenie a sťahovanie súborov

Pokiaľ chcete zobraziť zadanie záverečnej práce, kliknite na ikonu Zobraziť zadanie. Ikony Záverečná práca, Prílohy práce, Posudok vedúceho a Posudok oponenta predstavujú súbory týkajúce sa záverečnej práce, ktoré je možné stiahnuť. Budú zobrazené iba v prípade, že je súbor vložený a zároveň je verejný.

Časti práce s odloženým zverejnením:

Záverečná práca (prílohy záverečnej práce) neobmedzene
Posudky záverečnej práce neobmedzene