Feb 18, 2020   7:06 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposed measures in the use of bank products as a source of financing the company
Written by (author): Katarína Bukatovičová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Miriam Šefčíková, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslava Szabó
Final thesis progress:Final thesis is submitted


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení vo využití bankových produktov ako zdroja financovania podniku
Summary:Bakalárska práca sa zaoberá využitím bankových produktov ako zdroja financovania potrieb podniku. Zaoberá sa spôsobmi využitia krátkodobého cudzieho kapitálu na pokrytie potrieb transformačného procesu podniku. Cieľom bakalárskej práce je na základe teoretického rozpracovania problematiky finančného riadenia, finančného rozhodovania a zdrojov financovania podniku, vymedziť potreby transformačného procesu podniku, analyzovať súčasnú situáciu na trhu bankových produktov na Slovensku a následne navrhnúť také opatrenia, ktoré pokryjú potreby podniku použitím bankových produktov. Na spracovania bakalárskej práce z teoretického hľadiska som použila metódy opisu, komparácie, analýzy, syntézy, indukcie a dedukcie. Prínosom bakalárskej práce je identifikácia potrieb podniku v rámci transformačného procesu a pokrytie týchto potrieb použitím bankových produktov.
Key words:transformačný proces podniku, finančné riadenie, finančné rozhodovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited