Jan 24, 2020   3:09 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Proposal of measures to improve the inventory procurement and storage at PÖTTINGER STROJE, Ltd.
Written by (author): Bc. Desana Fándlyová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Viera Bestvinová, PhD.
Opponent:Ing. Ľubica Mrvová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o.
Summary:FÁNDLYOVÁ, Desana: Návrh opatrení na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o. [Bakalárska práca]- Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave; Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu.- Školiteľ: Ing. Viera Bestvinová, PhD.- Trnava MTF STU, 2018. 61 s Bakalárska práca je zameraná na problematiku obstarávania a skladovania výrobných zásob v priemyselnom podniku PÖTTINGER STROJE, s.r.o. Cieľom práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu navrhnúť opatrenia na zlepšenie obstarávania a skladovania výrobných zásob v podniku PÖTTINGER STROJE s.r.o. V práci analyzujeme podmienky, pri ktorých vznikajú dodávateľsko-odberateľské vzťahy a tiež efektívnejšie využívanie pracovísk ako aj odbornosti a zručnosti jednotlivcov a kolektívov. V prvej kapitole sme sa venovali vymedzeniu základných teoretických pojmov z oblasti obstarávania a skladovania výrobných zásob. V analytickej časti práce sú uvedené spôsoby obstarávania, používané skladové plochy, prostriedky a zariadenia v konkrétnom priemyselnom podniku. Po dôslednej analýze pracoviska a činností, ktoré sa týkajú zásobovania pre podnik, sme dospeli k navrhnutým opatreniam pre zlepšenie súčasného stavu. V závere práce je zhodnotený návrh opatrení.
Key words:zásoby, sklady, nákup, skladovanie, zásobovanie

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited