Feb 25, 2020   7:51 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Analysis approach for complaints proceedings in Schaeffler Skalica, s.r.o.
Written by (author): Bc. Peter Helt
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Renata Nováková, PhD.
Opponent:doc. Ing. Alena Pauliková, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Analýza postupov pri reklamačnom konaní v Schaeffler Skalica, s.r.o.
Summary:HELT Peter: Analýza postupov pri reklamačnom konaní v Schaeffler Skalica, s.r.o. [Bakalárska práca] – Slovenská technická univerzita v Bratislave. Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave. Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu. – Školiteľ: doc. Ing. Renata Nováková, PhD. – Trnava: MTF STU, 2018. 62 s. Cieľom bakalárskej práce je analýza postupových krokov reklamačného konania v spoločnosti Schaeffler Skalica, spol. s r. o. Teoretické východisko tvoria poznatky a informácie obsiahnuté v prvej časti práce. Tie sú rozpracované vo forme konkrétneho prípadu riešenia nezhody pomocou metodiky 8D Report. Autor práce, ako priamy člen riešiteľského tímu, mal možnosť analyzovať a spolupodieľať sa na príprave jednotlivých častí 8D Reportu. Odsledovaná bola aktuálnosť a primeranosť riešenia konkrétnych častí ako aj ich súlad s internou procedúrou firmy. Celkovo sa práca skladá zo štyroch častí. Prvá predstavuje teoretický základ riešenej problematiky. V druhej je v krátkosti predstavená spoločnosť Schaeffler Skalica, spol. s r.o. Tretia rieši konkrétny prípad nezhody a analyzuje jednotlivé kroky 8D Reportu. Štvrtá čiže posledná sa zaoberá návrhom konkrétnych opatrení pre zlepšenie procesu reklamačného konania a popisuje prínosy navrhovaných zmien.
Key words:kvalita, reklamácia, analýza, chyba, metóda, 8D report

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited