Feb 21, 2020   5:13 p.m. Eleonóra
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Recommendations to improve human resource management with the use of age management in industrial enterprises in Slovakia
Written by (author): Bc. Marek Mitošinka
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: doc. Ing. Jaromíra Vaňová, PhD.
Opponent:doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Odporúčania na zlepšenie riadenia ľudských zdrojov s využitím vekového manažmentu v priemyselných podnikoch v SR
Summary:Cieľom bakalárskej práce je návrh odporúčaní vytvorených na základe poznatkov z vekového manažmentu a uskutočnenej analýzy, ktoré prispejú k zlepšeniu riadenia ľudských zdrojov predovšetkým pre staršiu generáciu zamestnancov a zvýšia ich spokojnosť so zamestnaním. Prvá kapitola je zameraná na teoretické informácie o vekovom manažmente. Obsahuje rozdelenie generácií podľa veku, vývoj demografickej situácie v Slovenskej republike, riadenie ľudských zdrojov a jeho úlohy, význam podnikovej kultúry, motiváciu a spôsoby odmeňovania zamestnancov. Ďalej vysvetľuje pojem vekový manažment, popisuje jednotlivé oblasti vekového manažmentu a približuje jeho implementáciu. Druhá kapitola je venovaná analýze respondentov prostredníctvom dotazníkového prieskumu a ich spokojnosti so zamestnaním. Je orientovaná na vnímanie uplatňovania vekového manažmentu a vekovú diskrimináciu na pracovisku. V tretej kapitole sú vytvorené návrhy, vypracované na základe analýzy, ktoré sú zamerané na lepšie uplatňovanie vekového manažmentu a zvýšenie spokojnosti zamestnancov. V štvrtej kapitole sú zhrnuté jednotlivé návrhy a odporúčania pre spoločnosti, ktoré majú záujem sa zlepšovať v oblasti vekového manažmentu.
Key words:vekový manažment, ľudské zdroje, generácie zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited