Feb 18, 2020   7:04 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Residential building
Written by (author): Bc. Daniel Dic
Department: Department of Building Structures (FCE)
Thesis supervisor: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD.
Opponent:Ing. Lukáš Bosák, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Bytový dom
Summary:DIC, Daniel: Bytový dom [Bakalárska práca], Slovenská Technická Univerzita v Bratislave. Stavebná fakulta. Katedra konštrukcií pozemných stavieb. Vedúci práce: doc. Ing. et Ing. arch. Milan Palko, PhD. Bratislava: SvF STU, 2019. 43 s. Cieľom tejto záverečnej práce bolo navrhnúť objekt sedemposchodového bytového domu situovaného v katastrálnom území obce Jarabina. Podmienkou návrhu je splnenie požiadaviek a kritérií stanovených príslušnými zákonmi, vyhláškami i slovenskými technickými normami. Projekt stavby je riešený vo forme realizačného projektu, ktorý pozostáva z textovej a grafickej časti. V grafickej časti práce je podrobne rozpracovaná projektová dokumentácia stavby. Ta zachytáva všetky potrebné konštrukčné detaily, skladby a rozmery stavebných konštrukcií, ktoré slúžia ako podklad na realizáciu stavby. Textová časť poskytuje podrobné informácie o bytovom dome a jeho návrhu v sprievodnej, súhrnnej technickej i technickej správe. Prílohy textovej časti pozostávajú z výpisu okien a dverí, výpisu prekladov, výpisu stolárskych, klampiarskych a zámočníckych výrobkov, výpisu stavebných úprav, teplotechnického posúdenia fragmentov obalových a otvorových konštrukcií, posúdenia vybraných detailov na minimálnu povrchovú teplotu i energetické hodnotenie objektu z hľadiska potreby tepla na vykurovanie. Záverom práce je stručne zhodnotenie projektu.
Key words:Bytový dom, Projekt, Architektúra

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited