Jun 1, 2020   1:15 a.m. Žaneta
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:
Development of the Borinka village and the adjacent area of the Small Carpathians, focusing on its recreational, historical and natural potential
Written by (author):
Department:
Department of Land and Water Resources Management (FCE)
Thesis supervisor:
Ing. Ivan Stankoci, PhD.
Opponent:doc. RNDr. Ingrid Belčáková, PhD.
Final thesis progress:
Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:
Rozvoj obce Borinka a priľahlého územia Malých Karpát so zameraním na jej rekreačný, historický a prírodný potenciál
Summary:
Cieľom diplomovej práce je navrhnúť udržateľný rozvoj obce Borinka a okolitého lesného územia Malých Karpát. Návrh vychádza z analyzovaných problémov, potenciálov a limitov využívania územia. Dôraz sa kladie na zvýšenú ochranu životného prostredia chránenej krajinnej oblasti a ďalších chránených území. Riešenie návrhu začleňuje pozitívne odlišnosti vidieckej krajiny, jej históriu a prírodné atraktivity. Vďaka nim je Borinka sídlom s potenciálom pre rozvoj krátkodobej prímestskej rekreácie. Využíva sa potenciál zelenej infraštruktúry pre podporu ekosystémových služieb v území a lokálnych historických atraktivít. Práca sa skladá z teoretickej, metodologickej, analytickej, návrhovej časti a súhrnu výsledkov práce. V teoretickej časti sa špecifikujú environmentálne aspekty, zelená a modrá infraštruktúra a koncept ekosystémových služieb, charakteristiky vidieckeho sídla, jeho vývoj a rekreačný potenciál. V analytickej časti sa definujú širšie vzťahy, sociálna oblasť obce, prvotná, druhotná a terciárna krajinná štruktúra, ekosystémové služby zelenej a modrej infraštruktúry, historické krajinné štruktúry a stav turizmu. Návrhová časť rieši 4 opatrenia- návrh obecného parku, rekreačného zastavenia v kameňolome, obnova lokality Medené hámre a náučný chodník, ktorý prepojí riešené lokality a ďalšie zaujímavosti v území. Návrhmi sa podporí zvýšenie turizmu a zvýši sa kvalita života obyvateľov obce Borinka. Analytická a návrhová časť je doplnená grafickými výstupmi vo forme máp.
Key words:
Borinka, Malé Karpaty, vidiecke sídlo, rekreácia a turizmus, ekosystémové služby

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited