Feb 28, 2020   8:07 p.m. Zlatica
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Bachelor thesis
Thesis title:Sanitary sewer design in the municipality of Brezová pod Bradlom
Written by (author): Bc. Maroš Husár
Department: Department of Sanitary and Enviromental Engineering (FCE)
Thesis supervisor: Ing. Michal Holubec, PhD.
Opponent:Ing. Jaroslav Hrudka, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh splaškovej kanalizácie v obci Brezová pod Bradlom
Summary:Bakalárska práca je zameraná na problematiku splaškových stokových sietí a obsahuje aj konkrétny návrh splaškovej kanalizácie v obci Brezová pod Bradlom. Práca pozostáva z textovej a praktickej časti. Textová časť sa zaoberá teóriou stokových sietí, rieši otázku križovania stôk s komunikáciami a vodnými tokmi, opisuje záujmové územie a konkrétny návrh bezdažďovej stokovej siete, vrátane jej objektov. Praktická časť je vypracovaná formou výkresov za pomoci softvéru SeWaCAD a obsahuje hydrotechnickú situáciu, pozdĺžne profily, výkresy uloženia a vybraných objektov na stokovej sieti ako vstupná šachta alebo kanalizačný podchod pod železničnou traťou.
Key words:splašková stoková sieť, kanalizácia, križovanie stôk, šachta, kanalizačný podchod, návrh stokovej siete

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited