Feb 25, 2020   7:07 p.m. Frederik
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:A draft of the release management of employees in the enterprise
Written by (author): Ing. Renáta Benešová
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Jozef Sablik, CSc.
Opponent:Ing. Štefan Tomášik, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov v podniku
Summary:Cieľom diplomovej práce je na základe teoretických poznatkov a analýzy súčasného stavu v referenčnom podniku Protherm Production, s. r. o. vypracovať návrh systému manažérstva uvoľňovania zamestnancov. Prvá časť diplomovej práce je zameraná na teoretické poznatky potrebné k pochopeniu problematiky uvoľňovania zamestnancov z pohľadu personálneho manažmentu. Druhá časť práce je venovaná predstaveniu referenčného podniku a obsahuje analýzu súčasného stavu vypracovanú na základe interných materiálov, dotazníkového prieskumu a rozhovorov s konzultantkou. V tretej časti diplomovej práce sú uvedené konkrétne návrhy pre úspešnosť systému uvoľňovania zamestnancov a zhodnotenie ich prínosov pre podnik aj pre zamestnancov.
Key words:ukončenie pracovného pomeru, uvoľňovanie zamestnancov, outplacement, fluktuácia zamestnancov

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited