Feb 18, 2020   8:06 a.m. Jaromír
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:The proposal for an improvement of the methodology of cost controlling implementation in industrial plant ZF Slovakia, a. s.
Written by (author): Ing. Samuel Filo
Department: Institute of Industrial Engineering and Management (MTF)
Thesis supervisor: prof. Ing. Dušan Baran, PhD.
Opponent:doc. Ing. Jan Rančák, CSc.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Návrh zlepšenia metodiky implementácie controllingu nákladov v priemyselnom podniku ZF Slovakia, a. s.
Summary:Cieľom tejto diplomovej práce je navrhnúť také opatrenia, ktoré by podniku pomohli k zlepšeniu implementácie metodiky controllingu nákladov, odstráneniu odchýlok v rozpočtoch nákladov a taktiež k spresneniu plánovania rozpočtov. Diplomová práca je obsahovo rozčlenená do štyroch kapitol. V prvej kapitole – kapitole venovanej teoretickým poznatkom z oblasti controllingu je popísaný pojem controlling, jeho historický vývoj, organizačné začlenenie a časové dimenzie. Druhá kapitola obsahuje charakteristiku spoločnosti ZF Slovakia, a. s. a taktiež analýzu controllingu nákladov prostredníctvom dvoch nástrojov controllingu nákladov. Na základe vykonanej analýzy sú v tretej kapitole poskytnuté návrhy na odstránenie zistených nedostatkov. Posledná kapitola je zameraná na celkové zhodnotenie navrhovaných opatrení a ich prínosy pre podnik.
Key words:controlling, controlling nákladov, rozpočet nákladov, odchýlky, náklady

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited