Jan 24, 2020   2:19 a.m. Timotej
Academic information system

Final theses


Basic information

Basic information about a final thesis

Type of thesis: Diploma thesis
Thesis title:Groundwater Quality Monitoring
Written by (author): Ing. Erika Hajduová
Department: Ústav integrovanej bezpečnosti (MTF)
Thesis supervisor: Ing. Anna Michalíková, CSc.
Opponent:RNDr. Maroš Sirotiak, PhD.
Final thesis progress:Final thesis was successfully defended.


Additional information

Additional information about the final thesis follows. Click on the language link to display the information in the desired language.

Language of final thesis:Slovak

Slovak        English

Title of the thesis:Monitoring kvality podzemných vôd
Summary:Cieľom diplomovej práce je oboznámenie sa s problematikou monitoringu kvality podzemných vôd a aplikácia naštudovaných poznatkov k chemickej analýze vody z vybraných odberných miest. V praktickej časti sú uvedené výsledky z monitoringu kvality podzemných vôd na severovýchode Podunajskej nížiny, konkrétne v obci Bešeňov a Dvory nad Žitavou, získané v období november 2016 až apríl 2017. Namerané hodnoty boli porovnané s platnými legislatívnymi požiadavkami na dosiahnutie dobrého stavu vôd a v závere posúdená kvalita podzemných vôd z vybraných odberných miest. Z výsledkov meraní vyplýva, že uvedená kvalita podzemných vôd z monitorovaných zdrojov je vo väčšine meraní v dobrom stave.
Key words:voda, monitorovanie kvality vôd, podzemná voda

Display and download files

To display the final thesis assignment form click on the Display the final thesis assignment form icon. The following icons - Final thesis, Thesis appendices, Supervisor's review, Opponent's review - relate to the final thesis and can be downloaded. They could be displayed on condition they have been inserted and are available publicly.

Display the assignment form

Parts of thesis with postponed release:

Final thesis (final thesis appendices) unlimited
Reviews for final thesis unlimited